energyfits.lt@gmail.com

PRIVACY POLICY

  1. Bendrosios nuostatos
  2. Šios privatumo taisyklės reglamentuoja Energyfits elektroninės parduotuvės energyfits.lt (toliau – Pardavėjo) ir šios elektroninės parduotuvės pirkėjo ir / ar lankytojo (toliau – Kliento) pagrindinių duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo tvarką bei principus.
  3. Kliento asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios privatumo taisyklės, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
  4. Pateikdami savo asmens duomenis Pardavėjui, sutinkate, kad Pardavėjas juos valdys ir tvarkys šiose privatumo taisyklėse bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
  5. Pardavėjas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:

4.3.1. Duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis privatumo ir pirkimo taisyklių;

4.3.2. Sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

4.3.3. Pardavėjas yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;

4.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Pardavėjas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

4.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

4.5. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai.

4.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

4.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

4.8. Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis keven, neopay ir kitos platformos, todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama transakcijų tiekėjams.

  1. Naudotis Pardavėjo paslaugomis gali:

5.1. Visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 16 metų amžiaus;

5.2. Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus – tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

5.3. Juridiniai asmenys, veikdami per savo atstovą;

5.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

  1. Pardavėjas, siekdamas pasiūlyti Klientui visavertes paslaugas savo svetainėje, Kliento kompiuteryje ar išmaniajame įrenginyje naudoja slapukus (angl. Cookies). Šią informaciją Pardavėjas naudoja Kliento, kaip ankstesnio svetainės naudotojo, atpažinimui, svetainės lankomumo statistikos rinkimui. Klientas bet kada gali peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) naudoja Pardavėjas, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat Klientas turi teisę nesutikti, kad jo kompiuteryje ar išmaniajame įrenginyje būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Klientui gali būti neprieinamos ar veikti nekorektiškai. Preziumuojame, jog naudodamasis Pardavėjo internetine infrastruktūra, Klientas sutinka, kad jo kompiuteryje ar išmaniajame įrenginyje būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą Klientas bet kada gali atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamasis į Pardavėją bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.
  2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
  3. Kliento asmens duomenys (vardas, pavardė, amžius, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita elektroninės parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) yra renkami ir tvarkomi siekiant šių tikslų:

7.1. Apdoroti Kliento prekių užsakymus;

7.2. Išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

7.3. Spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ir / ar pristatymu;

7.4. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

7.5. Tiesioginės rinkodaros tikslais.

  1. Registracijos elektroninėje parduotuvėje metu Pardavėjas prašo Kliento pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. Už pateiktų duomenų teisingumą atsako Klientas.
  2. Pardavėjas, tvarkydamas ir saugodamas Kliento asmens duomenis, įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  3. Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti Kliento pateiktus su jo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes, jų kiekius, kainą ir kt. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi tokiu būdu, kuris neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti asmenį.

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

  1. Pardavėjas pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

11.1. Tik šių taisyklių 4, 6 punktuose minimiems tikslams įgyvendinti;

11.2. Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  1. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
  2. Klientas turi teisę bet kada keisti ir / ar atnaujinti registracijos formoje pateiktus duomenis bei informaciją arba ją pašalinti, panaikindamas registraciją.
  3. Informacijos ar pretenzijų perdavimas
  4. Klientas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turi teisę:

13.1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šių taisyklių ir kitų įstatymų nuostatų;

13.2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

  1. Pardavėjas, gavęs Kliento prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos, privalo pateikti atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu: energyfits.lt@gmail.com).
  2. Privatumo taisyklių keitimas
  3. Privatumo taisyklių nuostatos yra peržiūrimos ir atnaujinamos pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimą.

Privatumo taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami pardavėjo elektroninėje parduotuvėje energyfits.lt

Fallow us
Login
Create an account

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

UP

SHOPPING BAG 0

RECENTLY VIEWED 0